Každý vlastník nebo provozovatel motorového vozidla musí mít ze zákona povinně sjednané pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla neboli povinné ručení. Pokud se stanete obětí nezaviněné dopravní nehody, z povinného ručení viníka vám přísluší odškodnění za škodu na majetku a újmu na zdraví. Jaké nároky lze z povinného ručení uplatňovat?

Ano, tuto otázku si většina z nás při uzavírání smlouvy povinného ručení nepokládá, většinou nás zajímá cena, ty osvícenější zajímají limity tak, ať jsou na úrovni aspoň 100/100mil, případně doplňkové pojištění skel atp., ostatně kdo z nás by se chtěl zabývat potenciální nezaviněnou dopravní nehodou, která by se nám mohla teoreticky přihodit.

Doporučuji však tuto vstupní nechuť překonat a právě při uzavírání pojistné smlouvy se soustředit na 2 zásadní věci, které jsou u jakéhokoliv pojištění klíčové:

1) Kvalitně nastavená pojistka individualizovaná přesně na vaše potřeby 

2) Znalost postupu, jak probíhá likvidace tj. jak to bude probíhat, když dojde k pojistné události, zjednodušeně, kdo mi s tím pomůže

Bod č. 2 je zvláště u povinného ručení a nezaviněné nehody klíčový, neboť pojišťovna vás na konkrétní nároky sama neupozorní. Odpovědnost za vyčíslení a uplatnění nároků leží zcela na straně poškozeného. Bez odborného zastoupení může být orientace v jednotlivých nárocích obtížná a při špatném postupu v úvodním uplatnění lze nenávratně poškodit šance na vyšší pojistné plnění.

A zde už je to spíše „právničina“, právě proto spolupracuji s kolegy ze společnosti EUCS, kteří se na daný segment specializují a tuto službu klientům, v případě potřeby, nabízím. EUCS (European Compensation Services s.r.o.) je právní společnost, která se specializuje na pomoc poškozeným, a to díky specializovaného týmu více než 50 spolupracujících advokátů, soudních znalců, psychologů a lékařů.

Na co máme po dopravní nehodě nárok?

Bolestné

Jedním ze základních nároků je odškodnění za vytrpěnou bolest neboli bolestné. Jde typicky o odškodnění za úrazy a bolest způsobenou bezprostředně po dopravní nehodě nebo za operace absolvované v průběhu léčení. Výše odškodnění se počítá podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Bohužel jde o nezávazný dokument, který umožňuje více možných výkladů. Bez odborného lékaře je zcela nemožné bolestné správně vyčíslit. V této problematice se navíc orientuje v České republice jen zhruba stovka soudních znalců. Někdy se na posudek může čekat i několik měsíců. Seznam znalců lze dohledat například na webu justice.cz. Pro klienty Poradny poškozeného jsme po předchozí domluvě schopni zajišťovat tyto posudku v řádu dnů až týdnů.

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky)

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění, neboli trvalé následky, se řeší podle stejné Metodiky jako odškodnění za vytrpěnou bolest. A to ve chvíli, kdy lze následky úrazu považovat za ustálené. Při devastačních následcích, jako je amputace nebo ochrnutí, to může být hned po nehodě. V případě delší rehabilitace je možné tyto nároky řešit i dva nebo tři roky (výjimečně i více) od nehody. Opět platí, že nejvyšší odškodnění trvalých následků dostanete na základě znaleckého posudku. V praxi nejsou výjimkou rozdíly v plnění v řádech stovek tisíc až milionů korun.

U trvalých následků je rovněž potřeba hlídat promlčecí lhůty. U povinného ručení běží promlčení lhůty jinak, než je tomu u promlčení nároku na pojistné plnění za trvalé následky z úrazové pojistky. U úrazového pojištění je rozhodující den úrazu, u povinného ručení je to den, kdy bylo nárok možné poprvé vyčíslit. Promlčení nároků je velmi složitá materie, která se v čase mění (aktuálně i ve světle nové judikatury). Doporučuji se vždy o běhu promlčecích lhůt poradit s advokátem.

Nárok na ušlý příjem

Nárok na ušlý příjem vzniká jak během pracovní neschopnosti, tak i po jejím skončení, pokud v důsledku úrazu nemůžete pracovat stejně jako před nehodou, a to do výše 100 % příjmů před nehodou. U zaměstnanců se vychází z průměrné mzdy před nehodou, u podnikatelů z daňového přiznání za předcházející roky. Pokud jde o úraz nezletilého dítěte, vychází se z jeho předpokládané budoucí mzdy. U složitějších případů je vhodné využít soudního znalce specializovaného na problematiku ušlého příjmu.

Ošetřovné a náklady spojené s léčením

Rekonvalescence je ve většině případů nutnou součástí procesu léčení. Poškozený je po návratu z nemocnice často odkázán na pomoc ve svém okolí. Péče je obvykle zajišťována profesionálními ošetřovateli nebo nejbližší rodinou. Poškozený má nárok na úhradu nákladů na ošetřování a výpomoc v domácnosti.

V praxi se jedná o desítky tisíc korun, ve výjimečných případech to mohou být i stovky tisíc až miliony korun. Poškozený má dále nárok na úhradu všech nákladů na léky a zdravotní pomůcky spojené s léčením, a nárok na úhradu nákladů na cestování spojené s léčením následků úrazu.

Proplácí se buď náklady na hromadnou dopravu nebo náklady na benzín a opotřebení vozidla, kterým k lékařům jezdíte. Totéž platí pro úhradu nákladů na cestování rodinných příslušníků, kteří jedou navštívit zraněného člena rodiny do nemocnice. U všech těchto nároků je nutné prokázat jejich účelnost.

Odškodnění za psychickou újmu neboli duševní útrapy

Jedná se o nárok na odškodnění za duševní utrpení osob blízkých zraněnému nebo zesnulému při dopravní nehodě. Jde například o odškodnění pro dceru, která psychicky trpí v důsledku vážného úrazu svojí matky. Toto odškodnění můžou nárokovat například i manželé vzájemně, kteří utrpí úraz při nehodě společně.

Pojišťovny za prokázanou psychickou újmu vyplácí až stovky tisíc korun pro každého, kdo újmu utrpěl. V případě odškodnění za ztrátu osoby blízké se může jednat až o částky kolem milionu korun pro každého pozůstalého.

Pozůstalá rodina může mít v určitých situacích nárok na pozůstalostní rentu. Důležité je také vědět, že nárok na odškodnění má i spolujezdec v automobilu nebo na motorce. Často se může jednat o situaci, kdy nehodu způsobí životní partner, jehož blízcí sedí na sedadlech spolujezdců nebo jako spolujezdec na motorce. V těchto případech platí, že nároky z povinného ručení lze uplatnit i tehdy, kdy je v zájmu poškozených zastavit trestní stíhání vůči viníkovi, kterým může být právě rodinný příslušník.

Ostatní nemajetková újma

Ostatní nemajetková újma je nárok na odškodnění za zásahy do osobního života, které poškození a jejich rodiny utrpí v důsledku nehody. Jde například o situaci, kdy nemůžete prožít dlouho plánovanou dovolenou s rodinou nebo nemůžete odjet na svatební cestu. Tento nárok je plněn nad rámec úhrady skutečných nákladů na nerealizovanou dovolenou jako je storno letenky nebo ubytování.

Majetková škoda

V rámci odškodnění majetkové škody vzniká nárok na úhradu zničeného vozidla nebo motocyklu a dalších věcí zničených při nehodě, jako je oblečení, mobilní telefon nebo počítač. Pokud jde o totální škodu na vozidle, mají poškození nárok na úhradu obvyklé ceny vozidla v době před nehodou.

Podle nového občanského zákoníku platí, že pokud náklady na opravu přesáhnou mírně obvyklou cenu vozidla, může poškozený trvat na provedení opravy, ačkoliv jsou náklady vyšší, než je kupní cena srovnatelného nepoškozeného vozidla. Aktuální judikatura hovoří o rozdílu 10-20%. Pojišťovny o této možnosti klienty neinformují, protože takový postup je pro pojišťovnu výrazně dražší. Pro klienty však výhodnější.

To pokud se nechtějí havarovaného vozidla zbavit, ale chtějí ho opravit a dále používat.

U parciální škody mají klienti nárok na odškodnění za znehodnocení vozidla vzniklé nezaviněnou nehodou. Znehodnocení vzniká nejčastěji u novějších vozidel bez škodní historie. Znehodnocení dělíme na technické a morální. Technické lze spočítat podle technického standardu. To morální už je složitější a bez znaleckého posudku je téměř nezjistitelné. Jde o výpočet snížení tržní ceny vozidla v důsledku poškození při nehodě. Částky se pohybují v řádu od několika tisíc až po desítky tisíc korun.

Jak postupovat při uplatnění škody z povinného ručení u dopravní nehody?

Vymáhání odškodného po pojišťovně viníka může být velmi zdlouhavé a náročné. Pojišťovna, jako soukromý subjekt, jedná ve většině případů ve svém zájmu, a ne v zájmu poškozeného. Proto doporučuji využít služeb odborníků.

Díky spolupráci s celou řadou specialistů vám pomůžu, prostřednictvím kolegů ze společnosti EUCS získat to, na co máte ze zákona právo.

Chcete poradit online?

Kontaktujte mě prostřednictvím formuláře níže.

Poradím:

  • Online prostřednictvím video konferenční schůzky
  • Emailem
  • Telefonicky